دو شعر از مجتبا پورمحسن، منتشر شده در سایت دوات

جسدم

جسدم را پيچيده اند لاي گريه و زاري
به موهايت چنگ مي زني
چنگ مي زنم به خاك
نگاهش كن! نمي تواند بايستد
جسد نه
جسدترم با بيني ام كه از كفن زده بيرون
تا بوي موهايت را از باد بگيردو بوي جسدم را
با لباسهايت تكيه داده اي به درخت
نمي توانم بايستم
كنارت ميان گريه و زاري
صدا مي برم به خاك
تا نشنوم
درختي با موهاي قرمز و چشمان قرمز و لبان قرمز بگويد
نگاهش كن، مرده!

همه

همه ي من به جز من
دست دارد در همه ي تو به جز تو
به جز تو مي رسم
همه هستم به جز من
با تو كه مي شوم
دستم از تو بيرون مي ماند
همه ي من با همه ي تو مي خوابد
به جز تو به جز من

منتشر شده در دوات

http://rezaghassemi.org/poem_53.htm