شعرها

  • با چشمان باز
  • چند شعر از مجتبا پورمحسن
  • دو شعر از مجتبا پورمحسن، منتشر شده در سایت دوات