مجموعه شعر «من مي‌خواهد خودم را تصادف کنم خانم پرستار

مجموعه شعر «من مي‌خواهد خودم را تصادف کنم خانم پرستار»/ ۱۳۷۹/ انتشارات نامجوفرد