مجموعه شعر هفت ها

  • نگاهی به مجموعه شعر«هفت ها» سروده مجتبا پورمحسن
  • مجموعه شعر «هفت‌ها»/ ۱۳۸۵/ انتشارات هزاره سوم انديشه