کتابها

  • رمان بهار ۶۳
  • گزیده‌ی اشعار ریموند کارور
  • ما و غرب
  • مجموعه شعر «تانگوي تک‌نفره»
  • مجموعه شعر «من مي‌خواهد خودم را تصادف کنم خانم پرستار
  • مجموعه شعر هفت ها
  • مردي بدون كشور